We help the world growing since 1998

100 tonna 2022-nji ýylyň fewral aýynda ýapyk görnüşli metal palta eksport edildi

Şu aýda Bangladeşe 100 tonna ýapyk görnüşli metal palta listini eksport etdik.

Closedapyk görnüşli metal palta listi (Gurluşyk goldawy üçin polat plastinka, reňkli polatdan ýasalan plitka bilen örtülen plitka), galvanizli list, aşaky epilmek arkaly emele gelýär, onuň kesiş bölümi V, U, trapezoid ýa-da şuňa meňzeş tolkun görnüşi, hemişelik ulanylýar şablon, ýöne başga maksatlar üçin hem saýlanyp bilner.

Metal deck sheet

Polat gurluşy birleşdirilen pol plastinka, pol rulman plastinka, polat rulon plastinka, şekilli polat plastinka, pol plastinka, polat pol rulon plastinka, birleşdirilen pol plastinka, galvanizli polatdan ýasalan plastinka, galvanizli pol plastinka, galvanizli pol rulon we ş.m.

Closedapyk görnüşli metal polotno, profil polat plastinkasynyň täze tehnologiýa önümleriniň iň soňky tanyşdyrylyşy, has ösen birleşdirilen pol göteriji plastinka ulgamydyr, synag, beýleki açyk polly podşipnik ulgamy bilen deňeşdirilende has güýçli göterijilik ukybynyň bardygyny we subut edilendigini görkezdi. gyrkma garşylygy.Closedapyk gapyrganyň ýörite dizaýny, poladyň we betonyň degişli aýratynlyklaryny ýokarlandyrmak üçin polyň podşipnik ulgamyna üstünlikli ulanylýan polat polat gapyrgany beton bilen doly örtýär. güýçlendirmek bilen we ajaýyp ýangyna garşylygy bar

Closedapyk görnüşli metal palta listiniň aýratynlyklary näme?

  1. Closedapyk pol örtükli plastinanyň gurluşygy, gurluşyk netijeliligini ýokarlandyryp, gurluşyk möhletini gysgaldyp biler, şeýlelik bilen has köp maýa goýum çykdajylaryny tygşytlap biler.
  2. Closedapyk poluň podşipnikiniň ulanylmagy, çaltlaşdyrmak üçin örän peýdalydyrbinanyň gurluşyk prosesi we özüniň ýokary güýji gaty gowy bolup bilergurluşygyň howpsuzlygyny üpjün ediň.
  3. Gyrkyga çydamly ýapyk gapyrga gapyrgalary we web goýulmalary polatdan ýasalan plastinka bilen betonyň arasynda iň ýokary rugsat berilýän ýerden süýşmezden ajaýyp gysyşy üpjün edýär.ýük şertleri
  4. Closedapyk görnüşli metal palta listiniň agyrlyk merkezi tabagyň düýbüne gaty ýakyn we beýleki plastinkalara garanyňda has täsirli beýiklige eýe.has güýçli egilme pursatyna garşylyk üpjün edýär
  5. Closedapyk metal palta listiniň ýörite dizaýnynyň gapyrga görnüşi ýasap bileredil polatdan ýasalan gapagyň gapyrgasy edil edil beton bilen örtülendirHakyky iki sagatlyk ýangyna garşylyk synagy bilen barlap boljak guýma beton pol plastinkasynda berkitme.
  6. Şol bir görnüşdäki beýleki önümler bilen deňeşdirilende, öz funksiýasy has kämildir we ulanmagyň howpsuzlygy has ýokarydyr.Şonuň üçin bazardaky ýapyk poluň artykmaçlyklary gaty uly.

Iş wagty: Fewral-16-2022