We help the world growing since 1998

Hytaýda alýumin potolokyň döreýşi we ösüşi

Şift binanyň içki böleginiň ýokarky ýüzüdir. Içerki dizaýnda potolok içerki gurşawy owadanlamak üçin boýalýar, boýalýar we potolok, ýeňil turba, potolok fanaty, asman, howa çalşygy, roluny üýtgedip biler. ýapyk yşyklandyryş we içerdäki howa aýlanyşygy

Şeker içerki bezeg materiallary üçin umumy termin. Geçmişde adaty ýaşaýjylar esasy material hökmünde saman MATS, gamyş MATS we agaç tagtalary ulanýardylar. Ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen has döwrebap materiallar ulanyldy.

Indi potolokyň ajaýyp ulanylyşyny bezäň: potolokyň ýüzüne ýokary takyklykly elektron ussahanasynyň, hassahananyň operasiýa otagynyň, fiziki talaplaryna doly laýyk bolup bilýän, statiklere garşy, tozansyz we tozansyz ýörite tehnologiýa ulanylýar. laboratoriýa we beýleki ýokary tozansyz we ýokary arassa ýerler

Geçmişde potolokyň adamlara täsir etmegi üçin diňe “ak gülüň sementinde” galyň, potolokyň içerki bezegde gaty möhüm orny eýeleýändigini göz öňüne getirmäň. Mundan başga-da, potolok bezegi şöhleleri we sütünleri ýapmalydyr; , turbageçirijiler, ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy we beýleki täsirler. Mundan başga-da, potolokyň modelleşdiriş dizaýny ajaýyp we üýtgeýär, her görnüşi üýtgeşik bezeg effektini döredip biler.

Indi potolok esasan howa menzillerinde, stansiýalarda, ofis binalarynda, söwda merkezlerinde, metro stansiýalarynda we ýaşaýyş ýerlerinde ulanylýar. Bazarda gips tagtasy, mineral ýüň tagtasy, PVC tagtasy, alýumin gusset plastinka we ýumşak potolok bar.

Şiftiň ösüşi: gips tagtasy, mineral ýüň tagtasy üçin önümleriň ilkinji nesli;PVC tagtanyň ikinji nesli;Metal potolok üçin önümleriň üçünji nesli

Alýumin potolokyň klassifikasiýasy:alýumin şkaf,alýumin bal ary, adaty inedördül panel, päsgelçilikli potolok, C görnüşli potolok, U görnüşli potolok, D görnüşli potolok, alýumin zolakly potolok,tegelek turba zolakly potolok, inedördül turba zolakly potolok, deşilen potolok we ş.m.

Indi gips tagtasy, mineral ýüň tagtasy hem gowulaşýar, suw geçirmeýän gips tagtasy we ses siňdiriji mineral ýüň tagtasy. Theiröne olaryň plastinka görnüşi bir esse, çişirmek aňsat däl, çarçuwaly kebşirlemek üçin has köp taslamada ulanyň. PVC önümleriniň okislenme garşylygy pes , çyglylyk ýok, ot ýok, aňsat deformasiýa, reňksiz we köplenç köne usullar üçin ulanylýar. Adamlar hiliň ýokarlanmagyny bezemek üçin maşgala indi bezeldi, esasan, potolok kondolini etmek üçin alýumin gusset plastinkasyny ulanmak ýokarsy

Üçünji nesil demir potolok: 1.Smoothumşak we ajaýyp rolikli örtük tagtasy, alýuminiý plastinkanyň üstünde gaty peselenden we himiki bejergiden soň, import edilýän PVDF florokarbon örtügi bilen örtülen we guradylan we bejerilen ýokary hilli alýumin magniý garyndy tagtasyndan substrat hökmünde ýasalan birleşme materialdyr. Roller örtügi speedokary tizlikli ösüş tagtasy, esasan, adaty örtük himiki bejerginiň arasyndaky tapawut, üznüksiz örtük, rolikli örtük bilen bejermek, guratmak we bejermek üçin adaty pürküji örtük bolar.Örtügiň hiline diňe bir netijeli gözegçilik etmek bilen çäklenmän, gyradaky burç kemçiliklerini öndürmek üçin örtügi hem ýok ediň.Şol bir wagtyň özünde, daşky gurşawa hapalanmagy azaltmak we ösen ýurtlaryň daşky gurşawy goramak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin näbelli bejeriş suwuklygy bilen hem işledilip bilner. , şeýle hem gowy reňkli poslama garşylygy we boýag filminiň howa garşylygy bar.Diňe ýokary ýel basyşy astynda deformasiýany göterip bilmän, kesip, zolak, möhür basmak, ýerlemek, burawlamak, egmek we gysmak galyplary hem şuňa meňzeş import edilýän önümleri doly çalşyp biler.Şonuň üçin gurluşyk pudagynda giňden ulanylýar: senagat zawodlary, ofis binalary, söwda merkezleri, stansiýalar, metro, howa menzili binalary, häzirki zaman uly hangarlar, uly stadionlar, uly klublar we ş.m.“The Times” -iň ösmegi bilen öý bezegi pudagy hem bezeg pudagynyň esasy akymyna girdi

 

 

 

 

 


Iş wagty: Noýabr-30-2021