We help the world growing since 1998

Arhitekturada forma işiniň roly

Betonyň islenýän görnüşde gaty bolmagy üçin forma işi möhümdir.Formma, beton guýulýan wagtlaýyn ýa-da hemişelik goldaw gurluşy / galypdyr.Merkezleşdirmek ýa-da ýapmak diýlip hem atlandyrylýar.… Barpolatdan ýasalan önümler,alýumin ,plastmassa görnüşi ,faner görnüşi

Häzirki wagtda elýeterli sütün emele getiriş ulgamlary adatça modully bolup, zähmet we kran wagtyny azaldýan mahaly çalt ýygnamaga we gurmaga mümkinçilik berýär.

Öçürmek, islenýän şekilde beton getirmek üçin düzülen dik wagtlaýyn tertipdir.Wertikal tertibi goldaýan forma ýapmak diýilýär.Tehniki nukdaýnazardan seredilende, sütünler, aýakgaplar, diwarlary saklamak üçin forma “Shuttering” diýilýär

Gowy formanyň talaplary

  • Öli we diri ýüklere garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçli.
  • Netijeli tekizlenip, şekilini saklap bilýär

keseligine we dikligine.

  • Bogunlar sement gabygynyň syzmagynyň öňüni almaly.
  • Betona zeper ýetirmän dürli böleklerde aýyrmaga ukyply bolmaly.

Çeýe gurulmaly we täsirli görnüşde bolmaly we şekilini bikanun sowulmazdan saklamak üçin goldanmaly.Formadaky bogunlar, sement çukurynyň syzmagynyň öňüni almak üçin ýeterlik derejede berk bolmalydyr.... Formanyň üstü ýönekeý we tekiz bolmaly we gerekli çyzyk we derejä laýyk bolmaly.


Iş wagty: 28-2021-nji dekabry