We help the world growing since 1998

Alýuminiý bezeg paneli

Alýuminiý bezeg paneli

Zhongming, alýumin-plastmassa panelleri, alýumin gaty panelleri we alýumin potoloklaryny dizaýn, gözleg, öndürmek we satmagy birleşdirýän professional topar kompaniýasydyr.

Alýumin kompozit paneli

Beýleki bezeg materiallary bilen deňeşdirilende, alýumin kompozit paneli deňeşdirip bolmajak artykmaçlyga eýe bolan täze öwüşginli materiallardyr. Bir sebäbi, Alýumin kompozit paneliniň birleşýän materialyň bir görnüşidir. Birleşmäniň üsti bilen çig malyň köp täze öndürijiligi bolýar ' Beýleki bir sebäbi, alýuminiý kompozit paneliň ýokary tehnologiýa önümleriniň bir görnüşidir. Haýsy önüm ýa-da amaly, ýokary tehniki mazmuny öz içine alýar. Rolik örtük ýaly material öndürijiligini doly üpjün etmek üçin önümçilikde köp ösen tehnologiýany ulanýar. tehnologiýasy we üznüksiz laminasiýa tehnologiýasy

bd5f6ac0a147a5716275992df96367c

Aýratynlyk:

1220 × 2440 × 3mm

1220 × 2440 × 4mm

Specialörite ululyk:

Galyňlygy: 2mm, 5mm, 6mm

Giňligi: 1250mm, 1500mm, 2000mm

Iň uzynlygy ≦ 6000mm

Üstünlikleri:

Lighteňil agram we sagigh berkligi

Dürli reňk we Demokratiw

Surfaceeriň tekizligi gowy

Ajaýyp çydamlylyk

Gurmak aňsat

Ojakdan goramagyň ajaýyp aýratynlyklary

Bahanyň gowy aýratynlyklary

Daşky gurşaw utgaşdyryldy

Giňişleýin programma

Arza:

Perde diwary, örtük we fasad

Üçek gyrasy we parapet diwar

Aýralyk diwary we bölek

Mahabat plitasy, sergi otagy, mebel we bellik

Sütün örtükleri we şöhleler

Alýumin potolok ulgamy

847d8dc3c0e13a64e1aefbd76598b1d

Kafel potolok ulgamy

Içerki kafel ajaýyp, näzik gurluş, ajaýyp ýangynyň öňüni almak, çyglylyga garşy funksiýaly, arassalanmak aňsat, gurnamak we gurnamak üçin amatly, hatara hyzmat etmek üçin has amatly. Bu ofis binalary mekdepleri, banklar üçin ulanylýar , söwda merkezleri we beýleki ýerler. Dürli reňkler we aýratynlyklar bar

Kafeliň potolok ulgamy

Gizlenen çarçuwaly kafel potolok, otagyň aralygynda üýtgeşmeler girizilende gurnamak we gurnamak üçin amatly, potolok bilen gizlin çarçuwada gysylan asma ulgamyny kabul edýär. Gizlin çarçuwanyň gurluşy gurnama ulgamy durnukly we gizlenendir, paneliň üstü gysga we owadan çyzyk bilen tekiz, bu içki giňişlik üçin häzirki zaman manysyny goşýar. Dürli dizaýn we isleg bilen gabat gelýän dürli panel aýratynlyklary we modelleri giňden ulanylyp bilner. dürli binagärlik bezegi dizaýny

aaaa5e13a747ba4102a445077dc3183
d5cf5523c61ad840fe91f7b89feb1dd

Dörtburç turba ulgamy

Dörtburç turbaly potolokly potolok üznüksiz togalanmak ýa-da sowuk rulonyň egilmegi arkaly emele gelýär, gurnama gurluşy ýörite gysgyçly gurluşdyr. Gurnama usuly ýönekeý we amatly we jaýyň bezegi üçin amatly. Önüm açyk we geçirijilikli, ses siňdiriji. we häzirki zaman moda we öňdebaryjy ýerine ýetirijilik bilen bezeg aýratynlyklary. surfaceer plastinkasynyň beýikligi we ugry, yşyklaryň reňkleriniň üýtgemegi bilen asylan potolok has geçirijilikli we dinamiki

O şekilli päsgelçilikli potolok ulgamy

Bu ulgam açyk görüş meýdany bilen, tegelek gyralaryň çyzyklary açyk we ýumşakdyr, gurlandan soň, çyzyklaryň üstünde üç ölçegli duýgynyň ýoklugy bilen tutuş giňişlik sazlaşykly we owadan bolýar, häzirki zaman duýgusyny gowy ýerine ýetirýär; pleönekeý gurluşy, tehniki taýdan hyzmat etmek üçin amatly; Her bir tegelek çyzyk özbaşdak, yzygiderli ajaýyp wizual ýerine ýetiriş gazanmak üçin potolokda ýangyn söndüriji enjamlar ýerleşdirilip bilner. Köplenç metro bekedinde, ýokary tizlikli demir ýol menzillerinde, awtobus duralgalarynda, howa menzilinde, uly söwda merkezleri, kanallar, diwar bezegi, binanyň daşarky diwary we ş.m.

9fcc158c1966dd1e6b471fd80dd7fda
9da0e8e47865a8e5d6259de9579c35d

U şekilli böwetli potolok ulgamy

Jaýyň görüş beýikligini sazlap bilýän we binanyň aşagyndaky ähli turbalary we beýleki desgalary gizläp bilýän, şeýle hem gün şöhlesini ýa-da çyrany alyp bilýän bezeg perdesi görnüşli potolok, açyk görüş meýdançasyny, gowy howa çalşygyny üpjün edýär. we howa akymy, birikdiriş liniýalary açyk we arassa, düşnükli derejeler bilen .Gurnama gurnamakda we gurnamakda ýönekeý we amatly döwrebap stili görkezmek, bezeg bazaryndaky esasy önüme öwrüldi.

 

V görnüşli päsgelçilikli potolok ulgamy

V- şekilli päsgelçilikli potolok, amaly zerurlyklary we wizual zerurlyklary göz öňünde tutup, köpçülik ýerlerinde dürli bezeg faktorlaryna doly göz aýlaýar; önümleri gurnamak aňsat, material giňeliş işinde güýçli bolup, her dürli täsiri bilen özboluşly stili emele getirýär. lampalar we ýangyn söndüriji enjamlar, sahylyk bilen kaşaň we ýönekeý stili açdy, şonuň üçinem giňden ulanyp bildi

ec9dcaaa5ff87493ca17d90c37789fd