We help the world growing since 1998

Polat çarçuwanyň gurluş ulgamy

polat çarçuwaly gurluş ulgamy

 

Çarçuwaly forma tagta polatdan we fanerden ýasalýar, ol islendik ters we gorizontal gurluşa laýyk gelýär. Diwar, sütün, sütünler, abýutlar, binýatlar we ş.m.

barpolat çarçuwanyň sütüniulgam, polat çarçuwaly diwar çyzgy paneli, polat çarçuwaly plita görnüşi, polat çarçuwany maliýeleşdirmek formasy we ş.m.

601f7d61c63f7b7cd702079c5cdd465

Beton gurluşyk üçin ýeňil polat çarçuwaly gurluş ulgamy

2bc3f98a45008d7a2eb5235c9b29800

63 seriýapolat çarçuwasyulgam häsiýetli

1 、 weighteňil agram, uly tabak ,Az polatdan peýdalanyň , stokary berklik, beton üçin ajaýyp şekil ýasamak

2 repeated Gaýtalanýan köp gezek ulanylýar, adatça dolanyşykda 30-50 gezek ulanylyp bilner

3 、Şablonyň üstü tekiz, düşürmek aňsat, arassalamak we saklamak aňsat

4 winter Gyşky beton ýylylyk izolýasiýasyna hyzmat etmek üçin amatly ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi, ýerli zeper ýeten ýerinde abatlanyp bilner, bir tarapy geýilende ulanyşa tabşyrylyp bilner.

5 panel Panel galyndylardan soň doly gaýtadan işlenip bilner, hapalanmaz ýaşyl önümleriň täze nesli

6 moisture Çyglylyga garşylyk, poslama garşylyk, kislota garşylygy we aşgazan garşylygy, ýokary güýç, oňat berklik, minus 15 gradusdan minus 50 gradusa çenli adaty ulanmak, gowy ýylylyk izolýasiýasy, deformasiýa öndürmek aňsat däl

7 ameangyn saklaýjy, kislorod görkezijisi 45-den ýokary. Könelişme garşylygyny ýokarlandyrmak üçin plastmassa tagtanyň üstünde geýimlere çydamly materiallar goşulýar, esasan gorizontal görnüş, gyrkylan diwar, beýik binalarda dik diwar görnüşi üçin amatly.

8 building Gurluşyk, köpri, tunel we ş.m. ýaly giňden ulanylýan aralyk

63 polat polatulgam artykmaçlyklary:

1) Betonyň üstki görnüşi, kontrplak görnüşi bilen deňdir

2) Polat çarçuwanyň işleýşi fanerden has uzak ömri bar

3) Iş wagtyny tygşytlaň. Hemme zat zawodda ýasaldy

4) Gaýtadan ulanyp bolýar. Galyndylary we daşky gurşawa hapalanmagy azaldyň

5) 50 gezekden köp ulanyp bolýar, hakyky gurluşyk ýagdaýyna bagly

6) 30-40 KN / m2.

7) Programma: Gurluşyk beton guýulýan galyp

7109c5d232d2e569d7bf801de7b69e8

Beton uly bina üçin 120 mm seriýaly agyr polat çarçuwaly ulgam

120 mm ululykdapanel diwar görnüşi, 120mm sütün görnüşi, 120 mm goşa gapjyk stol formasy ulgamy
300mm gözenek paneliniň adaty Europeanewropa ulgamyna esaslanyp, 120 mm diwar ýasamak ulgamy has ýokary güýç we berklik hödürlemek bilen bir hatarda giňden ulanylýan Europeanewropa diwar gurluş ulgamlary bilen 100% laýyklyk hödürleýär.

a641a653792094e359fd8acf68a0470
a00b952322de013f9fd57fd49684277
e2786e7ffefd5df5026ce6201770fd3

120 mm polat çarçuwanyň sütüni

120 mm polat çarçuwanyň diwar görnüşi

120 Iki maksatly tablisa formasy ulgamy

Sütün ulgamy ýa-da adaty diwar görnüşi hökmünde ulanylyp bilner
50mm-750mm-den 50mm aralykda gönüburçly kesişli sütünler öndürýär.
Giňden ulanylýan Europeanewropanyň diwar gurluş ulgamlary bilen doly utgaşýar

120 mm panel bazardaky beýleki diwar gurluş ulgamlaryna garanyňda has çydamly we ygtybarly bolmak üçin gurlupdyr.2.75 mm galyňlykdaky polat daşky profiller ähli panellerde standart, uly paneldäki esasy ýük göteriji guty bölümleri 5,75 mm galyňlykdaky polatdan öndürilýär.

120 mm duralga niýetlenen forma ulgamy, iň az mukdarda aksesuarlary ulanyp, beton diwarlary we pollary emele getirmäge mümkinçilik berýär.120 mm duralga maksatly iş panelleri stoluň görnüşi we diwar görnüşi ýaly hereket edýär. Aýratyn işlenip düzülen stol başlyklary reklamalary aralykdaky stol görnüşlerine ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. 300mm artdyrma.

45f789db1c89efa7c725724a15e8b04

120 polat polat çarçuwasyulgam häsiýetli

1 steel Polat çarçuwanyň içi boş polat bilen örtülen faner. Faneriň galyňlygy 18 mm
2 ramka ýokary derejede berkidilen we ähli forma gapdal 60KN / m2, sütün görnüşi 80KN / m2 göterip bilýär
3 a Standartlaşdyrylan ulgam hökmünde ýygnamak çeýe, standart däl ululykdaky zerurlygy kanagatlandyrmak üçin agaçdan ýasalan gaplary dolduryp bolýar.
4 adjust Düzülip bilinýän polat gysgyçlary ulanmak amatly we berk saklap bilýär
5 corner Burçda düzülen, aňsatlyk bilen ýerleşdirmäge we aýyrmaga kömek edip biljek gymmatly bölek bar
6 frame Çarçuwany we fanera birikdirilende kontrplak arka tarapdan nurbatlanýar, şonuň üçin taýýar betonyň üstü ajaýyp
7 Form Formwork seriýasy, aksesuarlaryň doly toplumy bilen doly ulgam bolup, taslama islegine görä çeýe gurlup bilner.