We help the world growing since 1998

Habarlar

 • “Ringlock Scaffolding” iýun aýynda gowşurylar

  Bu aýda, Indoneziýa halka gulplanan 40 metrlik konteýner ibereris. Aýratynlygy φ48 * 3.0mm, uzynlygy 6m.Ringlock, senagat we gurluşyk amaly programmalary üçin modully giriş skafing ulgamy.Ringlock ep-esli azalmagyna getirýän az komponentler bilen gurlupdyr ...
  Koprak oka
 • Alýumin zynjyr perdesi diwar taslamasy aprel aýynda

  Recentlyaňy-ýakynda kompaniýamyz ABŞ-da florokarbon alýuminiý şkafy, perde diwar aýnasy we egrilen alýumin zynjyry ýaly perde diwar taslamasyny amala aşyrdy. Harytlaryň umumy bahasy takmynan 5 million ABŞ dollary Alýumin zynjyrly perde diwary ýokary hilli ýokary güýçli alýumin ...
  Koprak oka
 • 100 tonna 2022-nji ýylyň fewral aýynda ýapyk görnüşli metal palta eksport edildi

  Şu aýda Bangladeşe 100 tonna ýapyk görnüşli metal palta listini eksport etdik.Closedapyk görnüşli metal palta listi (Gurluşyk goldawy üçin polat plastinka, reňkli polatdan ýasalan plitka bilen örtülen plitka), galvanizli list aşaky epilmek arkaly emele gelýär, onuň kesiş bölümi V, U, trapezoid ýa-da şuňa meňzeş tolkun ...
  Koprak oka
 • Näme üçin polat goldawy giňden ulanylýar

  Şu hepde Latinoamerica müşderimiz bilen sazlanyp bilinýän reklama esbaplarynyň bir bölegini ýapdyk. Kompaniýamyzdan 40 fut konteýner satyn aldylar Düzülip bilinýän reklamalar gurluşyk, zawodlar we köpri we ş.m. ýaly ulgamlarda giňden ulanylýar. Prop Sleeve Prop Nut bilen bilelikde dizaýn edildi we ...
  Koprak oka
 • Arhitekturada forma işiniň roly

  Betonyň islenýän görnüşde gaty bolmagy üçin forma işi möhümdir.Formma, beton guýulýan wagtlaýyn ýa-da hemişelik goldaw gurluşy / galypdyr.Merkezleşdirmek ýa-da ýapmak diýlip hem atlandyrylýar.… Polatdan ýasalan önümler, alýumin zynjyr önümleri, plastmassa önümleri, faner görnüşi C ...
  Koprak oka
 • Hytaýda alýumin potolokyň döreýşi we ösüşi

  Şift binanyň içki böleginiň ýokarky ýüzüdir. Içerki dizaýnda potolok içerki gurşawy owadanlamak üçin boýalýar, boýalýar we potolok, ýeňil turba, potolok fanaty, asman, howa çalşygy, roluny üýtgedip biler. ýapyk yşyklandyryş we ýapyk howa aýlanyşygy ...
  Koprak oka
 • Näme üçin çarçuwaly skafing amaly?

  Gurluşyk işgärleriniň köpüsi häzirki wagtda iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin çarçuwaly skafdan peýdalanýarlar.Bu amatly we çalt.Bu örän amaly.Çarçuwaly skaf ulgamy ygtybarly we ygtybarly: umumy öndürijilik, amatly göteriji güýç, suw geçirmeýän öndürijilik Gapy çarçuwasy arzan ...
  Koprak oka
 • Koreýanyň uniwersitetleri binagärlik gözlegleri üçin plastmassa önümlerini satyn alýarlar

  2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Koreýa uniwersiteti kompaniýamyzdan esasan binagärlik gözlegleri üçin ulanylýan bir topar plastmassa önümlerini satyn aldy.Önümlerde diwar paneli, sütün paneli, içki burçlar, daşarky burçlar we şuňa meňzeş esbaplar bar.Plastiki şekil b ...
  Koprak oka
 • Alýumin zynjyry gowşuryldy

  2021-nji ýylyň 31-nji iýulynda Angliýanyň müşderisiniň alýumin zynjyryny we polat burç önümçiligini bary-ýogy 7 günde tamamladyk.6-njy awgustda iberilen senesinde harytlaryň bu topary Angliýa iberiler. Alýumin perde diwar paneliniň her spesifikasiýasy berlen çyzgylara laýyklykda düzülendir ...
  Koprak oka
 • Formanyň deňeşdirilmegi we derňewi.

  Önümiň derňewi Agaç ulgamynyň artykmaçlyklary: Önümi emele getirýän meýdany uly, ýörite görnüşli gurluş aňsatlyk bilen gaýtadan işlenýär adetmezçilikleri: Önümiň pes bolmagy, agaç sarp edilişi we has agyr görnüşi emele gelýär. .
  Koprak oka
 • Diwar görnüşi bazary paýlaşmak, statistika, ululyk, paýlaşma, esasy gatnaşyjylaryň sebitleýin derňewi |2028-nji ýyla çenli senagat çaklamasy

  Diwar şablonynyň bazary hasabaty, bazaryň ösmegine täsir edýän esasy faktorlary, şol sanda hereketlendiriji faktorlary, çäklendiriji faktorlary, girdejili mümkinçilikleri, tehnologiki ösüşi, pudaga mahsus kynçylyklary, soňky ösüş we bäsdeşlik derňewini, ýyllyk ösüş depginini, m ...
  Koprak oka
 • Aluminum formwork and Traditional wood formwork Comparison of economic benefits

  Alýumin öndürmek we adaty agaç önümleri Ykdysady peýdalary deňeşdirmek

  Alýumin öndürmek we adaty agaçdan ýasalan önümler Ykdysady peýdalary deňeşdirmek Taslama Alýuminiý görnüşi Adaty agaçdan ýasalan önümler Ykdysady we täsirli gurluş Specialöriteleşdirilen gurluşyk, howpsuzlyk, aňsat gurnamak we sökmek quygy-ýygydan howpsuzlyk hadysalary, çylşyrymly sökmek ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3