We help the world growing since 1998

Alýumin zynjyr perdesi diwar taslamasy aprel aýynda

Recentlyakynda kompaniýamyz ABŞ-da florokarbon ýaly perde diwar taslamasyny amala aşyrdyalýumin şkaf, perde diwar aýnasy we egrilen alýuminiý şkaf. Harytlaryň umumy bahasy takmynan 5 million ABŞ dollary

Alýumin zynjyr perdesi diwary ýokary hilli ýokary güýçli alýumin garyndy plastinkadan ýasalýar we umumy galyňlygy 1,5, 2.0, 2,5, 3.0MM, model 3003, döwlet H24.Onuň gurluşy, esasan, jaýlanmazdan ozal tagtadan, panellerden, gapyrgalary we burç kodyndan durýar.Jaýlamakdan öňki tagta struktura boltlar bilen birikdirilýär we stres edilýär we burç kody göni egilip we panelden möhürlenip bilner ýa-da paneliň kiçi tarapynda burç koduny öwrüp emele gelip biler.Güýçlendiriji gapyrga paneliň aňyrsyndaky elektrik kebşirleýji nurbat bilen birikdirilýär (nurbat paneliň arka tarapynda göni kebşirlenýär), ony berk tutuşlygyna öwürýär, bu bolsa alýumin zynjyr perdesiniň berkligini we berkligini ep-esli ýokarlandyrýar we tekizligini üpjün edýär. uzak möhletleýin ulanmakda.güýç we ýele garşylyk.Ses izolýasiýasy we izolýasiýa zerur bolsa, alýumin plastinkasynyň iç ýüzüne ses izolýasiýasy we izolýasiýa materiallary gurlup bilner

Alýumin zynjyry spesifikasiýa nukdaýnazaryndan iki görnüşe bölünýär: alýuminiý şkafyň galyňlygy, alýumin kwadrat plastinka diýilýän 1,2 mm-den we alýuminiý şkafyň galyňlygy 1,5 mm-den gowrak, alýumin zynjyrly plastinka (alýumin zynjyry hem diýilýär) we alýumin perde diwary

Alýumin paneliniň perde diwarynyň üstü, adatça hrom ýaly öňünden bejergiden soň florokarbon sepmek bilen bejerilýär.Ftorokarbon reňkli palto we laklar üçin poliwiniliden ftorid rezini (KANAR500).Adatça iki palto, üç palto ýa-da dört palto bölünýär.Florokarbon örtügi ajaýyp poslama garşy we howa garşylygy, kislota ýagyşyna, duz sepilmegine we dürli howany hapalaýjylara, ajaýyp sowuga we ýylylyga garşy durup biler, güýçli ultramelewşe şöhlelerine garşy durup biler we uzak wagtlap öçmez we öçürmez, uzak dowam edip biler. .

1. Alýumin panelli perde diwary berk berklige, ýeňil agramyna we ýokary güýjüne eýe.Alýumin zynjyrly perde diwar paneli gowy poslama garşylygy bar we florokarbon boýagy 25 ýyllap öçüp bilmeýär.

2. Alýumin perde diwary gowy ussatlyga eýe.Ilki bilen gaýtadan işlemek we soňra reňklemek prosesini ulanyp, alýumin plastinka tekizlik, ýaý we sferik ýer ýaly dürli çylşyrymly geometrik şekillere gaýtadan işlenip bilner.

3. Alýumin paneliň perdesi diwaryny reňklemek aňsat däl, arassalamak we saklamak aňsat.Ftor örtükli filmiň ýelmeýän häsiýetleri hapalaýjylaryň ýüzüne ýapyşmagyny we gowy arassalaýyş aýratynlyklaryna eýe bolmagyny kynlaşdyrýar.

4. Alýumin paneliniň perde diwaryny gurmak we gurmak amatly we çalt.Alýumin plastinka zawodda emele gelýär we gurluşyk meýdançasyny kesmeli däl we diňe düzeltmeli

5. Alýumin paneliniň perde diwary gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner, bu daşky gurşawy goramak üçin peýdalydyr.Alýumin plastinkany 100% gaýtadan ulanyp bolýar we gaýtadan işlemegiň bahasy has ýokary.

Alýumin panelli perde diwary özboluşly gurluşy, baý we çydamly reňkine eýe bolup, daşky görnüşi we görnüşi boýunça dürli-dürli bolup biler we aýna perde diwar materiallary we daş perde diwar materiallary bilen ajaýyp birleşdirilip bilner. Ajaýyp görnüşi we ajaýyp hili ony gowy görýär. eýeleri.Onuň ýeňil agramy mermeriň bäşden bir bölegi we aýna perde diwarynyň üçden bir bölegi bolup, binanyň gurluşynyň we binýadynyň ýüküni we abatlaýyş çykdajylaryny ep-esli azaldar.Pes, ýokary öndürijilik bahasy.

Häzirki wagtda Hytaýda ulanylýan alýumin perde diwary barada aýdylanda bolsa, olaryň köpüsi birleşdirilen alýumin panelleri we alýumin garyndy şkaflarydyr.

Thebirleşdirilen alýumin plastinka0,5 mm arassa alýumin plastinkadan (içerde ulanmak üçin 0,2-0,25mm) we orta gatlakda galyňlygy 3-4mm bolan polietilen (PE ýa-da poliwinil hlorid PVC) iki gatlakdan ýasalýar.1220mm × 2440mm ýaly tekiz plastinka. Daşarky birleşýän alýumin plastinkanyň üstündäki florokarbon boýag, bir wagtyň özünde rolik örtük, togalanmak we ýylylyk möhürlemek bilen tamamlanýar.Örtügiň galyňlygy, adatça, 20 mkm.Hromatiki aberasiýa we ýerinde ajaýyp işleme mümkinçiligi ýok, ýerdäki gurluşyk säwlikleri sebäpli daşky diwar ölçegli üýtgeşmelere, ussahananyň gaýtadan işleniş siklini gysgaltmaga we gurnama wagtyny gysgaltmaga şert döredýär.

Birleşdirilen alýumin plastinka gurnama wagtynda diwar tagtasyna gaýtadan işlenmeli.Ilki bilen tagtany ikinji derejeli dizaýnyň ululygyna görä kesmeli.Tagtany keseniňizde, eplenen gyranyň ululygyny göz öňünde tutmaly.Adatça, her tarapa takmynan 30mm goşulýar.Perde diwaryna we gurnama kompaniýasyna görä, kesiş tagtasynyň taýýar önüm derejesi, adatça, 60% -den 70% -e çenli.Kesilen kompozit tagta dört taraplaýyn meýilnamalaşdyrmak, ýagny içki alýumin plastinkany we belli bir giňlikdäki plastmassa gatlagy kesmek, diňe daşky alýumin plastinkasyny 0,5 mm galyňlykda galdyryp, gyralaryny 90 dereje bukmak gerek. daşarky burç, soňra deň ölçeg üçin alýumin profilini ulanmak Kömekçi çarçuwa alýumin-plastmassa plastinkanyň egilen çukuryna ýerleşdirilýär.Kömekçi çarçuwanyň aşaky bölegi gurluş ýelimi bilen alýumin-plastmassa plastinkanyň arka tarapyna birikdirilýär we bukulan dört tarapy kömekçi çarçuwanyň daşyna aýlanýar we köplenç kömekçi çarçuwanyň ortasy talap edilýär.Diwar paneliniň mehaniki berkligini üpjün etmek üçin güýçlendiriji gapyrgalar bar.Güýçlendiriji gapyrgalar alýuminiýden ýasalyp, gurluş ýelimi bilen baglanyşdyrylýar.Käbir resmi däl usullar diňe birleşdirilen paneliň dört burçuna alýumin burçlaryny goşmak arkaly düzedilýär.Güýçlendiriji gapyrgalar iki taraplaýyn lenta bilen baglanyşdyrylýar.Onuň berkligi Uly arzanladyş.Alýumin garyndy şkafy, adatça, 2 to4 mm aralygyndaky alýumin garyndy plastinkasydyr.Diwar paneline ýasalanda, ilki metaldan işlemek ikinji derejeli dizaýnyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär we gyralary göni bukulýar.Dört burç ýokary basyş bilen berk çukur görnüşinde kebşirlenýär.Güýçlendiriji gapyrganyň berkidiji boltlary elektrik kebşirleýiş dyrnaklary arkaly arka tarapda saklanýar.Metal metal işleri gutarandan soň, florokarbon boýagy sepilýär.Adatça iki palto we üç palto bar we boýag filminiň galyňlygy 30-40μm.Alýuminiý garyndy şkafyny arkada we köp gatly gyralarda ýa-da hemişe üýtgeýän daşarky diwar bezeginiň zerurlyklaryna uýgunlaşdyryp boljak ýiti burçlarda gaýtadan işlemek aňsat.Mundan başga-da, reňklere baý we binagärleriň dizaýn giňişligini hakykatdanam giňeldýän dizaýnyň we eýesiniň talaplaryna görä özbaşdak saýlanyp bilner.


Poçta wagty: 21-2022-nji aprel