We help the world growing since 1998

Sütün plastik forma ulgamy

Sütün plastik forma ulgamy

Netijeli çözgüt çözgüdini saýlamak, gurluşyk döwründe wagty we çykdajylary tygşytlamak üçin möhüm karar.sütün plastmassa görnüşiönümler, ilkinji nobatda, wagty tygşytlaýan we iş prosesini has netijeli edýän çalt gurnamak we düşürmek prosesi üçin gurluşyk meýdançasynda girdejiligini ýokarlandyrýar.Şol sebäpli çözgütlerimiz binalar, ýollar, infrastruktura taslamalary, bunkerler, basseýnler ýa-da tutuş bir jaý gurmak üçin ulanylyp bilner. Aşakdaky artykmaçlyklarplastmassa sütün görnüşi

 

 

f444e7c048d914953e77b97817e4ab6

aňsat gurnamak

Dürli ululykdaky paneller berk gulplanyp bilnerýörite tutawaçlary 90 dereje öwüriň.Thepanelleriň arka tarapynda gapyrga bar, bu bolsaulgamy adaty agaç bloklary we dyrnaklary gerek däl.Panellerde galstuk taýajygyna laýyk deşikler bar, kepillendirilýärtutuş ulgamyň güýji.

el bilen işleýän

Iň uly panel 120x60 sm, agramy bary-ýogy 10.5kg bolup, ony diňe bir adam göterip we gurup bilýär, saýtda kran gerek däl. Ulagda we ýerinde manipulýasiýa etmek, esasanam alýuminiýden ýasalan adaty önümler bilen deňeşdirilende has aňsat. ýa-da agaç.Lighteňillik, ýokary derejeli iş ýerleriniň howpsuzlygyna hem goşant goşýar.

3875e32ad1f7f3d30ec30b32e7b53d1
0875509d0ea5161c94cf30c42043973

daş-töweregi dostlukly

Piň soňky forma ulgamyDürli ululygy sebäpli kesmeli we dyrnaklamaly däl,agaç gerek däl diýen ýaly, material gaýtadan işlenip bilnerdöwülenden soň daş-töweregi hapalamaz.Praktikadaulanyp, panelleriň burçy deňeşdirilende has aňsat döwülýärpaneliň özi bilen deňeşdirilende, modul görnüşimizAýry-aýrylykda çalşyljak 4 sany kiçijik burç bölegi bar,panelleri takmynan 100 gezek gaýtadan ulanyp bolýar.

güýç

Materiallarymodul görnüşiPP (polipropilen)panelleri işletmäge mümkinçilik berýän ýörite aýna süýümleri bilen garyndyýokary basyşlary saklaň.
Tutuşlyklar, her panelde ýokary güýçli Nilon bilen ýasalýarazyndan 4 tutawaç bilen gulplanýar, bu bolsa tutuş ulgamy döredýär40 sm diwar guýmaga ýeterlik derejede güýçli.

4a4d2f3dd79f63559aa01f2ee2fca83
95d88e1b7459372ead31c25d6b17ed0
ed65ba0c296fa98cd8a331377c368e2

diwarlar we burçlar

Modul görnüşini ulanyp, 40 sm galyňlykda guýmak bolýarwe 3 metr beýiklikdäki diwarlar bir gezek.
Specialörite burçlar we kompensasiýa panelleri bilen birleşmek, sagburç diwarlary, üç taraplaýyn T-diwarlar we dört taraplaýyn diwarlar bolup bileraňsatlyk bilen iýmitlenýär.
Modul görnüşiniň pes agramy we modullygy ony edýäruly diwar formalaryny herekete getirmek üçin diwar diwarlary üçin amatlyel bilen.

howdanlar we lift şahlary

Agramy pesplastmassa modul görnüşiýönekeýleşdirýärtanklara, howdanlara we howuzlara guýmakçäkli ýa-da agyr enjamlara elýeterli bolmadyk ýerler.
Moduldan ýasalan iş, lifti şahlary üçin hem idealkranyň kömegi bolmazdan ulanyp biler, aňsatlaşdyryp biler,el bilen çalt we takyk iş.

b38e9b6bcfcbfb5f5650320bbe31962
8d4ed1b71896b6d3da800f7eb1d3352

gapylar we penjireler

Gapylary we penjireleri modully görnüşde ýasamakformanyň içine agaç salmak bilen ýönekeýdirgerekli açylyşyň ululygyna laýyk ramka,soňra diwarlary gapylar we penjireler bilen guýuň.

ÖNÜMLER

Düşündiriş

Sütün paneli, ýasalan modully ýapyş panelidemirbeton üçin ýokary täsirli PP plastmassadansütünler, üýşmeler we diwarlar.Paneller ineredenerlibirleşdirmek ýa-da dürli pozisiýalarda thogonally döretmek, döretmeküýtgeýän ululykdaky “ýyldyz” şekilli görnüşi.

Sütün panelleri standarty ulanyp biri-birine baglydyrneýlon gulplama tutawaçlary.Her panelden 9 tutawaç gerek bolar.
Döredýän ýüzi 6 sany paralel hatar düzeltmek üçin deşikler barpanelleriň “ýyldyz” daky ortogonal baglanyşygyna rugsat beriň;görnüşi.Setirler 100 / 50mm aralykda ýerleşýärinedördül we / ýa-da emele gelmegine mümkinçilik berýän beýlekisinden150-den 600 mm-e çenli gönüburçly sütünler

Panelleriň ortasynda bir topar deşik bargalstuklaryň geçişi.Deşikleriň ýagdaýygalstuklaryň arasyndaky gapma-garşylyklardan gaça durmak üçin asimmetrik.
Ulanylmaýan deşikleriň hemmesi wilkalar bilen ýapylýar.

3x beýiklikdäki sütün 16x sütün panelleri bilen emele gelýär,8 x galstuk, 16 x ýuwujy, 144 x tutawaç, 4 sany dik polatberkidiji barlar.

7f92b463c4319073dc8728e137b6cb2
231fc8a0a2e41764534bd002ca8efbb

burç diwar konfigurasiýasy

29584bf2551d1b68951d8cb5b47a877

T diwar konfigurasiýasy

231700bd2908a508b7ea4541c2d6951