We help the world growing since 1998

SANATÇYLYK HABARLARY

 • Arhitekturada forma işiniň roly

  Betonyň islenýän görnüşde gaty bolmagy üçin forma işi möhümdir.Formma, beton guýulýan wagtlaýyn ýa-da hemişelik goldaw gurluşy / galypdyr.Merkezleşdirmek ýa-da ýapmak diýlip hem atlandyrylýar.… Polatdan ýasalan önümler, alýumin zynjyr önümleri, plastmassa önümleri, faner görnüşi C ...
  Koprak oka
 • Hytaýda alýumin potolokyň döreýşi we ösüşi

  Şift binanyň içki böleginiň ýokarky ýüzüdir. Içerki dizaýnda potolok içerki gurşawy owadanlamak üçin boýalýar, boýalýar we potolok, ýeňil turba, potolok fanaty, asman, howa çalşygy, roluny üýtgedip biler. ýapyk yşyklandyryş we ýapyk howa aýlanyşygy ...
  Koprak oka
 • Näme üçin çarçuwaly skafing amaly?

  Gurluşyk işgärleriniň köpüsi häzirki wagtda iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin çarçuwaly skafdan peýdalanýarlar.Bu amatly we çalt.Bu örän amaly.Çarçuwaly skaf ulgamy ygtybarly we ygtybarly: umumy öndürijilik, amatly göteriji güýç, gowy suw geçirmeýän gapy gapynyň çarçuwasy arzan ...
  Koprak oka
 • Aluminum formwork and Traditional wood formwork Comparison of economic benefits

  Alýumin öndürmek we adaty agaç önümleri Ykdysady peýdalary deňeşdirmek

  Alýuminiý görnüşi we adaty agaçdan ýasalan önümler Ykdysady peýdalary deňeşdirmek Taslama Alýuminiý görnüşi Adaty agaçdan ýasalan önümler Ykdysady we täsirli gurluş Specialöriteleşdirilen gurluşyk, howpsuzlyk, aňsat gurnamak we sökmek quygy-ýygydan howpsuzlyk hadysalary, çylşyrymly sökmek ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylyň 1-nji maýyndan soň poladyň bahasy näme üçin beýle ýokarlandy?

  Esasy sebäp : 1. “Uglerodyň ýokary göterilmegi we uglerodyň bitaraplygy” Hytaýyň dünýä ýüzüne beren wadasydyr we ýokary energiýa sarp edilişiniň we ýokary zyňyndylarynyň talaplaryna laýyk gelmeýän taslamalar düýbünden taşlanmalydyr.Bu giň we çuňňur ykdysady we jemgyýetçilik özgertmeleri ....
  Koprak oka
 • Ringlok skafini nädip gurmaly?Indoneziýada, Filippinlerde, Taýlandda, Wýetnamda, Kamboja, Müsürde, Saud Arabystanynda meşhur önüm

  Üzükli togalak skafing ulgamynyň täze görnüşidir.Çeňňek gulplama, şeýle hem disk gulpy skafing, rozetka gulpy we gatlak skafy we ş.m. diýilýär. Gurluşyk, tunel, zawod we ş.m. ýaly gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýar we ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Günorta Gündogar Aziýada halka gulplamasynyň amaly meýdany

  Günorta-Gündogar Aziýada halka gulplamasynyň ulanylyş meýdançasy, halka gulplamasynyň esasy aýratynlygy “halka halkasynyň plastinkasynda” öz beýanyny tapýar, skaf polkasy tabak bilen kebşirlenýär, keseligine bogun bilen enjamlaşdyrylýar we bolt birleşdiriji hökmünde ulanylýar. ri döretmek ...
  Koprak oka
 • Içerki polat bahalary ýokarlanmagyny dowam etdirýär

  Esasy nukdaýnazardan: Içerki polat önümlerine orta we uzak möhletleýin içerki polat önümçiligini çäklendirjek “uglerod bitarap” strategiki syýasatyň düzedilmegi içerki polat önümlerine täsir edýär.Gysga wagtyň içinde Tangshan we Şandong daşky gurşawy goramak dynç alar ...
  Koprak oka
 • Gurluşyk material-faner gurluşynyň gurluş-6 aýratynlyklary

  Gurluşyk material-kontrplakdan ýasalan gurluş-6 aýratynlyklary Gurmak agaç meýdançalary we gurluşyk işleri gurluşyk meýdançalarynyň hemişe iki hazynasy bolup durýar.Soňky ýyllarda kontrplakdan ýasalan önümler çalt ösdi we gaýtadan işlenýän esasy agaç görnüşleri ewkalipt we tirýekdir.Maý ...
  Koprak oka
 • Kör bahany deňeşdirmek opsiýa däl, şonuň üçin halka gulpy satyn alanyňyzda bu nokatlara üns bermeli!

  Geçen dynç güni, pes gulply gülüň wideosy döwüldi.Wideoda bir işçiniň diski polat turba bilen urandygyny görüp bilersiňiz.Diňe iki gezek kakandan soň, diskiň döwülendigi äşgärdir.Ringlok görnüşli skafyň esasy bölegi hökmünde, gulp diski möhüm bölekdir ...
  Koprak oka
 • Skaf gurlanda, turbalary we birikdirijileri nädip deňeşdirmeli?

  Skaf gurlanda, turbalary we birikdirijileri nädip deňeşdirmeli?Çekmek üçin, gulplama, gulplamak, gulplamak we ş.m. saýlap bilseňizem, bahasy, amaly we amatlylygy üçin, jübüt görnüşli polat turba skaflary bazaryň köp bölegini eýeleýär.Diňe däl ...
  Koprak oka
 • Ringlock skafing, käýinç skafinden has gowudyr?

  Ringlock skafing, käýinç skafinden has gowudyr?Ringlock skafing we käýinçli skafing, skafingiň täze görnüşleri bolup, ikisini hem goldaw görnüşi hökmünde ulanyp bolýar, şonuň üçin ikisi köplenç nirede deňeşdirilýär, ýöne köpler halka gulplamak käsäniň skawyndan has gowudyr öýdýärler ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2