We help the world growing since 1998

Gurluşyk materiallary bilen bezelen alýumin kompozit paneli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ACP esasan daşarky we içerki binagärlik örtükleri ýa-da bölekleri, ýalan potoloklary, belgisi, maşyn örtükleri, konteýner gurluşygy we ş.m. üçin ulanylýar. ACP-iň goşundylary daşarky binanyň örtügi bilen çäklenmän, bölekler ýaly ýapmagyň islendik görnüşinde hem ulanylyp bilner. , galp potoloklar we ş.m. ACP has agyr, has gymmat substratlara alternatiwa hökmünde bellik pudagynda giňden ulanylýar.

ACP gurluşykda ýeňil agramly, ýöne gaty berk material hökmünde ulanyldy, esasanam söwda sergi stendleri we şuňa meňzeş wagtlaýyn elementler ýaly wagtlaýyn gurluşlar üçin.Recentlyaňy-ýakynda Diasec ýa-da beýleki ýüzleý usullar bilen akril gutarnykly şekillendiriş sungatyny surata düşürmek üçin goldaw materialy hökmünde kabul edildi.ACP materialy kosmos gämisi Earther, VanDusen Botanika bagy, Germaniýanyň milli kitaphanasynyň Leýpsig bölümi ýaly meşhur gurluşlarda ulanyldy.

Bu gurluşlar, bahasy, çydamlylygy we netijeliligi bilen ACP-den optimal peýdalandy.Onuň çeýeligi, pes agramy we aňsat emele gelmegi we gaýtadan işlenmegi, berkligi we berkligi bilen innowasiýa dizaýnyna mümkinçilik berýär.Esasy material ýanýan ýerinde ulanylyşyny göz öňünde tutmalydyr.Adaty ACP ýadrosy polietilen (PE) ýa-da poliuretan (PU).Materialsörite bejerilmedik ýagdaýynda bu materiallaryň oda çydamly (FR) häsiýetleri ýok, şonuň üçin ýaşaýyş jaýlary üçin gurluşyk materialy hökmünde adatça laýyk däl;birnäçe ýurisdiksiýa olaryň ulanylmagyny düýbünden gadagan etdi. [12]“Reynobond” brendiniň eýesi “Arconic”, alyjylara duýduryş berýär.Coreadro barada aýdylanda, paneliň ýerden uzaklygy “haýsy materiallary ulanmagyň has ygtybarlydygyny” kesgitleýär.Kitapçada ot alýan binanyň grafikasy bar, "[a] bina ýangyn söndürijileriň basgançaklaryndan has ýokary bolansoň, ýakylmaýan material bilen göz öňüne getirilmeli" diýen ýazgy bar.Reynobond polietilen önüminiň takmynan 10 metre çenli bardygyny görkezýär;ody öçürýän önüm (takmynan 70% mineral ýadro) ol ýerden c çenli.Merdiwanyň beýikligi 30 metr;we ondan ýokary zat üçin A2 derejeli Europeanewropa önümi (90% mineral ýadro).Bu kitapçada, belent binalarda ýangyn howpsuzlygy: Fireangyn çözgütlerimiz, önümiň spesifikasiýasy diňe soňky iki önüm üçin berilýär. [13]

Örtük materiallary, esasanam ýadro, 2017-nji ýylda Londondaky Grenfell diňiniň ýangyna, şeýle hem Awstraliýanyň Melburndaky belent binalarda bolup geçen ýangynda bolup biläýjek faktor hökmünde görkezildi;Fransiýa;Birleşen Arap Emirlikleri;Günorta Koreýa;we Amerikanyň Birleşen Ştatlary. [15]Mineral ýüň (MW) ýaly ýangyna garşy ýadrolar alternatiwadyr, ýöne adatça has gymmat we köplenç kanuny talap däl.

Alýumin zolaklary poliwiniliden ftorid (PVDF), floropolimer rezinleri (FEVE) ýa-da poliester boýag bilen örtüp bolýar.Alýuminiý islendik reňk bilen boýalýar we ACP-ler metal we metal däl reňkleriň köp görnüşinde, şeýle hem agaç ýa-da mermer ýaly beýleki materiallara meňzeýän nagyşlarda öndürilýär.Coreadro adatça pes dykyzlykly polietilen (PE) ýa-da ýangyn saklaýjy häsiýetleri görkezmek üçin pes dykyzlykly polietilen we mineral materiallaryň garyndysydyr.

Aluminum composite

ACP aýratynlyklary

Adaty giňlik 1220mm, 1250mm, ýörite 1500mm adaty kabul edildi
Paneliň uzynlygy 2440mm, 5000mm, 5800mm, adatça 5800mm.20ft konteýner adaty kabul edildi
Paneliň galyňlygy 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm…
Alýumin garyndysy AA1100-AA5005… (Talap boýunça beýleki synplar)
Alýumin galyňlygy 0.05mm - 0.50mm
Örtük PE örtügi
PE ýadrosy PE ýadrosyny / ýangyn geçirmeýän PE ýadrosyny / döwülmeýän PE ýadrosyny gaýtadan işlemek
Reňk Metal / Mat / ossalpyldawuk / Düwürtik / Nano / Spektr / Çotga / Aýna / Granit / Agaç
Esasy material HDP LDP ýangyna garşy
Eltip bermek Goýum alandan soň iki hepdäniň içinde
MOQ Her reňk üçin 500 kw
Marka / OEM Uçurym / ýöriteleşdirilen
Tölegiň şerti Görýän ýerinde T / T, L / C, göz astynda D / P, Western Union
Gaplamak FCL: Köpçülikleýin; LCL: Agaç palet paketinde; müşderileriň islegine görä

Marketingimiz:

Indoneziýa, Filippinler, Singapur, Gana, Gonduras, Kolumbiýa, Peru, Çili, Meksika, Panama, Boliwiýa we bütin dünýäde

Bukja we iberiş

8c58114d192803321af8ee5c1c097bf

Taslama

铝塑板案例-1

Şahadatnama

未标题-1-11

Sorag-jogap

S]: ippingük daşaýan portuňyz näme:
J: Týan porty, Çingdao porty, Hytaý

[S]: Siziň paýyňyz barmy?
J: Az mukdarda başga, köp zat saklamarys.Müşderi sargyt goýandan soň öndürýäris

[S]: Biziň islegimiz boýunça ýöriteleşdirilen önümleri öndürip bilersiňizmi?OEM
J: Hawa, müşderiniň islegi hökmünde düzüp bilersiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler