We help the world growing since 1998

Plastmassa kwadrat sütün görnüşi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň giriş

Kompaniýamyz polipropileni esasy material hökmünde, aýna süýümi berkidilen birleşdirilen materialdan we şekillere basýan galyndydan peýdalanyp, täze önüm öndürdi.Forma ulgamy 65 galyňlykdaky adaty iş we 65 sany alýumin şekilli görnüşden ybarat.Dürli gurluşyk ýüklerine garşy durmak üçin dürli baglanyşyk kombinasiýalarynda ulanylyp bilner.

Pes çykdajyly we ýönekeý işlemek pp uzyn aýna süýümli kompozit materiallaryň iň uly artykmaçlygydyr.Bahasy alýumin önümçiliginiň bary-ýogy 50%, agramy bary-ýogy 19kg /, adaty ululygy 1200x600mm, agramy bary-ýogy 14kg, gurluşyk amatly, sökmek we ýygnamak çalt, işçi güýji we iş wagty tygşytlanýar , gurluşyk aňsatlaşdyrylýar we gurluşyk tizligi netijeli ýokarlanýar.Şol bir wagtyň özünde, pp uzyn aýna süýümli birleşme görnüşi kislota, aşgar we poslama garşy, arassalamak aňsat, ömri uzak we 60 gezekden köp ulanylýar.

Simpleönekeý önümçilik prosesi hökmünde üç galyndy galyndy ýok.Hyzmat möhletine ýetensoň, gaýtadan işlenip we ekologiýa taýdan arassa panel önümi hökmünde ulanylyp bilner.Pp uzyn aýna süýümli birleşdirilen material gurluşyk görnüşi, güýçli, aňsat aýratyn, gowy plastisit, çalt gurluşyk tizligi, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak ýaly artykmaçlyklara eýe, ýaşyl gurluşygy nygtaýan häzirki zaman gurluşyk bazarynda hökmany suratda ulanylar.

plastic column formwork 1

Ölçegi:

Sütüniň ululygy: 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm

Waling sazlanylýan aralyk: 200-600mm

Esasy aýratynlyklary

  1. Lighteňil agram, amatly.Iň uly panel 120x60 sm, agramy bary-ýogy 14kg, ony diňe bir adam göterip we gurup bilýär

  2. Ansat gurnamak.Dürli ululykdaky panelleri gysgyç bilen berk gulplap bolýar.Panelleriň arka tarapynda gapyrga bar, bu ulgamy adaty agaç bloklara we dyrnaklara mätäç däl edýär. Panellerde kwadrat polat turbalary berkitmek, tutuş ulgamyň berkligini kepillendirýär.

  3. Strengthokary güýç.Modul görnüşli materialyň ýörite aýna süýümleri bilen garylan we panellere ýokary basyşlary saklamaga mümkinçilik berýän polat turba guýulmagy bilen berkidilen PP (polipropilen).Tutuşlyklar polat çeňňek bilen ýasalýar, her paneli azyndan 4 gysgyç bilen gulplap, tutuş ulgamy ýeterlik derejede güýçlendirýär.

  4. Galstuk bilen diwarsyz işläp bilýär.Sebäbi kuwwatyny ep-esli ýokarlandyrýan kwadrat polat turba bilen berkidilýär.Waling bilen goldanylanda, işlemän bilergalstukdan diwar.

  5. Taýýar beton bilen bölmek aňsat.Surfaceörite ýerüsti bejergisi sebäpli beton formalara ýapyşmaýar, şonuň üçin panelleri ulanmazdan ozal ýag gerek däl we diňe suw bilen arassalanyp bolýar.Formamyz bilen gurlan diwaryň üstü tekiz, gaýtadan işlemezden galdyrylyp bilner.

plastic column formwork

plastic column formwork 2

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler